Jaarrekening

Balans en de toelichting

Bedragen * € 1.000,-

ACTIVA

31-12-2019

31-12-2020

Vaste activa

1

Immateriële vaste activa

865

808

2

Materiële vaste activa

71.054

72.538

Investeringen met een economisch nut

57.966

57.965

Investeringen met een economisch nut waarvoor heffingen kunnen worden geheven

8.714

8.143

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

4.374

6.430

3

Financiële vaste activa

9.377

9.267

Totaal vaste activa

81.296

82.613

Vlottende activa

4

Voorraden

4.160

5.819

5

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

9.585

19.239

6

Liquide middelen

721

511

7

Overlopende activa

3.801

5.423

Totaal vlottende activa

18.267

30.992

""

PASSIVA

31-12-2019

31-12-2020

Vaste passiva

8

Eigen vermogen

47.436

42.234

Algemene reserve

29.307

23.945

Bestemmingsreserves

18.729

16.537

Reserve grondexploitatie

1.961

1.858

Resultaat na bestemmingen

-2.561

-106

9

Voorzieningen

21.245

22.000

10

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

13.673

21.359

Totaal vaste passiva

82.354

85.593

Vlottende passiva

11

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

11.544

14.905

12

Overlopende passiva

5.665

13.107

Totaal vlottende passiva

17.209

28.012

Gewaarborgde geldleningen

65.746

63.943

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53