Algemeen

Inleiding

Hierbij presenteren we u de programmarekening 2020 van de gemeente Medemblik. Met de gekozen presentatievorm maken we de rekening toegankelijker voor onze inwoners.

De jaarrekening is het jaarlijkse verantwoordingsmoment van de gemeente. Daarin staat wat we in 2020 realiseerden en tegen welke kosten. Dit vergelijken we met de doelstellingen uit de begroting 2020. Zo kunt u zien of en in welke mate we het voorgenomen beleid hebben kunnen uitvoeren.

Het negatieve rekeningresultaat komt uit op -/- € 105.553.

Ons voorstel is om dit als volgt te bestemmen:

  1. € 79.000 toe te voegen aan de reserve Duurzaam Medemblik;
  2. € 108.000 toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein;
  3. € 334.000 te onttrekken uit de voorziening Afvalstoffenheffing;
  4. € 99.000 te onttrekken uit de reserve Sportvelden;
  5. € 230.000 toe te voegen aan de reserve Kapitaalgoederen;
  6. € 75.000 te onttrekken uit de reserve Exploitatielasten gemeentelijke accommodaties;
  7. € 200.000 toe te voegen aan de reserve Leefbare kernen;
  8. € 50.000 toe te voegen aan de reserve Bouwgrondexploitatie;
  9. € 166.000 toe te voegen aan de reserve Corona;
  10. € 430.553 te onttrekken aan de Algemene Reserve.

Deze verantwoording wordt besproken in de commissie bestuur en middelen en op 8 juli stelt de Raad deze vast.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53