Jaarrekening

Overzicht incidentele baten en lasten en structurele reservemutaties

Hieronder vindt u het overzicht van incidentele baten en lasten van deze jaarrekening.

Bedragen * € 1.000,-

Taakveld

Toelichting

Lasten

Baten

0.1

Corona

-2

0.2

Corona

-85

0.3

Bijdrage voor landschappelijke verbetering Oostwoud - Midwoud

200

0.4

Corona

-50

0.4

Ontwikkeling Kop van de Nieuwstraat

-37

0.61

Corona

-1

0.61

Lentenota - project anders waarderen WOZ (adviezen)

-106

0.64

Lentenota - project anders waarderen WOZ (inhuur)

-60

1.2

Corona

-16

1.2

Corona inhuur toezicht en handhaving

-313

2.1

Corona

-38

3.1

Lentenota - digitale bereikbaarheid 5G

-20

3.1

Lentenota - coronaloket

-40

3.4

Corona

-10

4.2

Lentenota - Kwaliteitsverbetering de Bloesem

-5

5.4

Corona

-2

5.4

Lentenota - verkoop stationsgebouw

-60

5.7

Corona

-12

5.7

Lentenota - opwaarderen Meester Derrikspark Zwaagdijk-West

-9

5.7

Lentenota - opwaarderen Meester Derrikspark Zwaagdijk-West

12

6.1

Corona - noodfonds

-245

6.1

Corona inhuur accommodaties en voorzieningen

-41

7.1

Corona

-2

8.1

Omgevingswet - digitaal stelsel

-8

RESERVES

Algemene reserve

0.2

Westlands model

-50

0.4

Contractbeheer

-2

0.4

Tijdelijke formatie-uitbreiding

-60

2.1

Integraal beheer openbare ruimte (IBOR) capaciteit

-80

3.1

Actualisatie economisch programma

-25

3.1

Aanleg glasvezel

-7

3.1

Centrumvisie

-42

3.1

Toeristisch en centrumcoördinator

-65

3.4

Uitvoering programma verblijfsrecreatie

-10

4.2

Lentenota - Kwaliteitsverbetering de Bloesem

-80

4.2

Uitvoering Integraal Huisvestings Plan onderwijs

-63

5.2

Verbouwing de Muiter

-525

5.2

Verhuizing tennisvereniging De Kaag

-250

5.4

Instandhouding Medemblikker musea

-27

6.1

Plan van aanpak accommodatiebeleid

-50

6.1

Uitvoeringsagenda kernvisies-programma leefbaarheid

-38

6.6

Inkoop sociaal domein

-59

8.1

IJsselmeerkust

-24

8.3

Project actualiseren gebruiksvergunningen

-140

8.3

Westlands model

-68

8.3

Vergunningverlening

-49

8.3

Huisvesting buitenlandse werknemers

-40

8.3

Voorbereiding invoering Omgevingswet

-352

8.3

Tijdelijke formatie-uitbreiding omgevingswet salaris

-54

8.3

Tijdelijke formatie-uitbreiding omgevingswet inhuur

-47

Reserve archeologie

8.3

Lentenota - subsidie archeologisch onderzoek

-17

Reserve sportvelden

5.2

Groot onderhoud sportvelden

-208

Reserve sociaal domein

6.6

Vroegsignalering

-119

6.6

Inkoop sociaal domein

-49

7.1

Uitvoering gezondheidsbeleid

-75

Reserve omgevingswet

8.1

Digitaal stelsel

-66

Totaal incidentele baten en lasten

-3.903

212

Hieronder vindt u het overzicht van incidentele mutaties reserves van deze jaarrekening.

Bedragen * € 1.000,-

RESERVES

Algemene reserve

0.10

Bijdrage DeSom

248

0.10

Resultaat jaarrekening 2019

1.543

0.10

Resultaat Lentenota 2020

1.375

Reserve rekeningresultaat

0.10

Resultaat jaarrekening 2019

-2.561

Reserve duurzaam Medemblik

0.10

Resultaat jaarrekening 2019

-246

Reserve sociaal domein

0.10

Resultaat jaarrekening 2019

1.161

Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

0.10

Dekking desintegratie havens

20

Reserve bouwgrondexploitatie

0.10

Resultaat jaarrekening 2019

103

Budgettair neutraal reserves

Algemene reserve

0.10

Project actualiseren gebruiksvergunningen

140

0.10

Westlands model

68

0.10

IJsselmeerkust

24

0.10

Huisvesting buitenlandse werknemers

40

0.10

Integraal beheer openbare ruimte (IBOR) capaciteit

80

0.10

Vergunningverlening

49

0.10

Verbouwing de Muiter

525

0.10

Lentenota - kwaliteitsverbetering MFA de Bloesem

80

0.10

Plan van aanpak accommodatiebeleid

50

0.10

Verhuizing tennisvereniging De Kaag

250

0.10

Uitvoering programma verblijfsrecreatie

10

0.10

Actualisatie economisch programma

25

0.10

Aanleg glasvezel

7

0.10

Instandhouding Medemblikker musea

27

0.10

Contractbeheer

2

0.10

Voorbereiding invoering Omgevingswet

352

0.10

Westlands model

50

0.10

Tijdelijke formatie-uitbreiding omgevingswet salaris

54

0.10

Tijdelijke formatie-uitbreiding omgevingswet inhuur

46

0.10

Visie voorzieningen

38

0.10

Uitvoering Integraal Huisvestings Plan onderwijs

63

0.10

Tijdelijke formatie-uitbreiding SD informatiemanagement

59

0.10

Centrumvisie

42

0.10

Toeristisch en centrumcoördinator

65

0.10

Tijdelijke formatie-uitbreiding

60

Reserve sociaal domein

0.10

Uitvoering gezondheidsbeleid

75

0.10

Vroegsignalering

119

0.10

Inkoop sociaal domein

49

Reserve sportvelden

0.10

Groot onderhoud sportvelden

208

Reserve Archeologisch onderzoek

0.10

Archeologisch onderzoek

17

Reserve omgevingswet

0.10

Digitale stelsel omgevingswet (DSO)

66

Totaal incidentele mutaties reserves

-2.807

7.190

Hieronder vindt u het overzicht van structurele reservemutaties van deze jaarrekening.

Bedragen * € 1.000,-

Taakveld

Toelichting

Lasten

Baten

Algemene reserve

0.10

Omslagbijdrage Westfrisiaweg

-10

Reserve personeel

0.10

Boventallig personeel

26

Reserve sportvelden

0.10

Dotatie

-115

Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

0.10

De Bloesem

170

0.10

De Dres

250

0.10

Sporting Andijk

161

0.10

Voormalig gemeentehuis Medemblik

22

0.10

Onderwijs afschrijving

170

0.10

Afschrijvingen openbare ruimte

39

Totaal structurele mutaties in reserves

-125

838

Totaal mutaties in reserves

-2.932

8.028

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53