Overige gegevens

Vaststelllingsbesluit

De raad van Medemblik. Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders,
besluit op 8 juli 2021:

1. De jaarrekening 2020 vast te stellen.

2. Het negatieve rekeningresultaat van -/- € 105.553 als volgt te bestemmen:

  1. € 79.000 toe te voegen aan de reserve Duurzaam Medemblik;
  2. € 108.000 toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein;
  3. € 334.000 te onttrekken uit de voorziening Afvalstoffenheffing;
  4. € 99.000 te onttrekken uit de reserve Sportvelden;
  5. € 230.000 toe te voegen aan de reserve Kapitaalgoederen;
  6. € 75.000 te onttrekken uit de reserve Exploitatielasten gemeentelijke accommodaties;
  7. € 200.000 toe te voegen aan de reserve Leefbare kernen;
  8. € 50.000 toe te voegen aan de reserve Bouwgrondexploitatie;
  9. € 166.000 toe te voegen aan de reserve Corona;
  10. € 430.553 te onttrekken uit de Algemene Reserve.
Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53