Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Hier nemen we u mee in het financiële huishoudboekje 2020 van onze gemeente. Per programma laten we zien hoeveel ons beleid kostte. Deze vergelijken we met de begroting 2020.

Bedragen * € 1.000,-

Realisatie 2020

Begroting na wijziging 2020

Verschil realisatie begroting na wijziging 2020

Begroting 2020

Baten:

1 Dienstverlening en organisatie

75.749

72.483

3.266

72.348

2 Samen leven en ondersteuning

17.295

10.915

6.380

10.559

3 Wonen, werken en recreëren

20.576

19.059

1.517

13.561

Totaal van de baten

113.620

102.457

11.163

96.468

Lasten:

1 Dienstverlening en organisatie

18.389

18.235

154

17.908

2 Samen leven en ondersteuning

63.404

52.261

11.143

49.699

3 Wonen, werken en recreëren

37.029

38.366

-1.337

31.996

Totaal van de lasten

118.822

108.862

9.960

99.603

Saldo voor bestemming reserves

-5.202

-6.405

1.203

-3.135

Onttrekking van reserves

8.028

6.926

1.102

3.177

Toevoeging van reserves

2.932

521

2.411

42

Mutaties reserves

5.096

6.405

-1.309

3.135

Saldo na bestemming reserves

-106

-

-106

-

De algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting zijn opgenomen onder programma 1 Dienstverlening en organisatie, zie ook programma 1 .

Gemeente Medemblik heeft een solide financiële positie. Er wordt een onderbouwde kostenraming voor het lokale pakket noodmaatregelen opgesteld. De financiële consequenties hiervan worden verwerkt in de kadernota 2021. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt nader ingegaan op de status van maatregelen bij het opmaken van de jaarstukken.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53