Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van -/- € 105.553. Onderstaand overzicht bevat een analyse van dit verschil.

Totaalanalyse

Sociaal domein

-4.864

In de Herfstnota hebben we rekening gehouden met een tekort van € 2.800.000. Na het opstellen van de Herfstnota is dit tekort hoger uitgevallen. De raad is hierover geïnformeerd met een informatienota.

Corona

824

In de Herfstnota hebben we rekening gehouden met een voordeel van € 1.110.000. In de paragraaf bedrijfsvoering is een onderdeel corona opgenomen.

Personeelskosten

349

In de Herfstnota hebben we rekening gehouden met een voordeel van € 135.000. We verwijzen naar de paragraaf bedrijfsvoering over de verantwoording over de personeelskosten.

College en raad

74

Binnen verschillende budgetten houden we geld over.

Burgerzaken

81

De uitgaven voor (digitale) dienstverlening vielen lager uit dan verwacht.

Grondzaken

339

De opbrengsten van grondverkopen vielen hoger uit dan verwacht. Dit betrof verschillende stukken grond. Het grootste deel komt door een bijdrage die we ontvingen voor het zonnepark bij de Tripkouw in Midwoud.

Bedrijfsvoering (overhead)

-82

In de Herfstnota hebben we rekening gehouden met een nadeel van € 101.000. Diverse kleine overschrijdingen zorgen voor een hoger tekort.

Rente

232

In de Herfstnota hebben we rekening gehouden met een voordeel van € 253.000. Bij het opstellen van de jaarrekening concludeerden wij dat we minder rente konden toerekenen aan de grondexploitaties (regels commissie BBV). Dat zorgt voor een nadeel.

OZB opbrengsten

103

In de Herfstnota hebben we rekening gehouden met een voordeel van € 35.000. Gedurende het hele jaar worden panden (gedeeltelijk) gereed gemeld. De resterende meeropbrengst is daarom het gevolg van areaaluitbreiding.

Algemene uitkering

1.159

In de Herfstnota hebben we rekening gehouden met een voordeel van € 948.000. Het voordeel is door verschillende onderdelen van de algemene uitkeringen hoger uitgevallen.

Voorziening debiteuren

-213

We berekenen jaarlijks de toevoeging aan de voorziening debiteuren. Per einde jaar hebben we geld moeten bijstorten in de voorziening.

Vennootschapsbelasting

68

In de Herfstnota hebben we rekening gehouden met een nadeel van € 64.000. In de Herfstnota is aangegeven dat in het nadeel ook de aangepaste aangifte van 2019 zat. Dat is niet het geval. Zodoende is de teruggaaf van 2019 niet meegenomen. Dit levert een voordeel op van € 132.000.

Onderhoud openbare ruimte

293

In de Herfstnota hebben we rekening gehouden met een voordeel van € 230.000. Bij het opstellen van de jaarrekening stellen we vast dat we nog € 63.000 extra niet hebben uitgegeven.

Economische zaken

107

In de Herfstnota hebben we rekening gehouden met een voordeel van € 96.000. Diverse kleine voordelen zorgen ervoor dat dit overschot hoger uitvalt.

Recreatie

-87

In de Herfstnota hebben we rekening gehouden met een nadeel van € 80.000. Diverse kleine nadelen zorgen ervoor dat dit tekort hoger uitvalt.

Onderhoud sportvelden

-164

In de Herfstnota hebben we rekening gehouden met een nadeel van € 142.000. Diverse kleine nadelen zorgen ervoor dat dit tekort hoger uitvalt.

Cultuurzaken

73

Door corona konden verschillende culturele evenementen niet doorgaan. Bijvoorbeeld het cultureel evenement de Gouden Nacht ging niet door. Ook hebben we geen kosten gemaakt voor de museumbus, waren er minder uren nodig voor het bijhouden van de culturele uitagenda en heeft de cultuur coördinator minder uren gedraaid. Daarnaast stond er € 20.000 geraamd voor subsidie aan het Centrum voor Water. De beoogde doorontwikkeling van het Poldermuseum naar een Centrum voor Water is gestagneerd en van de mogelijkheid voor subsidie is geen gebruik gemaakt.

Algemeen voorzieningen (subsidies)

187

In de Herfstnota hebben we rekening gehouden met een voordeel van € 40.000. Daarnaast houden we geld over op het budget peuterspeelzalen dat bestemd is voor het subsidiëren van peuteropvang voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Het positieve saldo over 2020 (€ 135.000) is te verklaren uit een lager aantal ouders dat een beroep moest doen op gemeentelijke subsidiëring van peuteropvang dan aanvankelijk begroot. Daarnaast is er over het subsidiejaar 2019 € 61.000 aan te veel uitgekeerde subsidie aan de kinderopvangaanbieders teruggevorderd.

Afval

-372

Het afgelopen jaar bent u meerdere keren geïnformeerd over de hogere afvalkosten 2020 (o.a. bij de beantwoording van de raadsvragen over de afvalstoffenheffing, de risico-inventarisatie van de begroting en de vergaderstukken van AB CAW van 26 november). De verwerking van afval viel € 282.000 hoger uit. Inclusief kwijtscheldingen komt het tekort op € 372.000. We stellen voor om € 334.000 te onttrekken aan de voorziening afvalstoffenheffing. Hiermee dekken we deels het tekort van de afvalverwerking. We dekken niet het volledige tekort omdat we het restant van de voorziening verwachten in te zetten in 2022 om de eenmalige projectkosten van het recycleplan af te dekken.

Riolering

214

We maakten in 2020 een inhaalslag op het onderhoud van de gemalen. We gaven daardoor meer geld uit dan verwacht. Dit had gevolgen voor de BTW toerekening aan de voorziening. Dat levert een voordeel op voor de begroting. Daarnaast viel de overheadtoerekening hoger uit dan berekend. Ook dit zorgt voor een voordeel.

Lijkbezorging

-98

In de Herfstnota hebben we rekening gehouden met een nadeel van € 95.000. Dit nadeel viel iets hoger uit.

Grondexploitaties

1.249

Binnen de grondexploitaties zijn resultaatnemingen gedaan. Daarnaast berekenden we de voorzieningen opnieuw. Dit levert een voordeel op. We verwijzen voor een uitgebreide toelichting naar de paragraaf grondbeleid.

Omgevingsvergunningen

208

In de Herfstnota hebben we rekening gehouden met een voordeel van € 215.000. Dit voordeel viel iets lager uit.

Overige verschillen

214

Totaal

-106

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53