Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Baten en lasten

Het overzicht bevat de verplichte taakvelden.

Bedragen * € 1.000,-

Realisatie 2020

Begroting na wijziging 2020

Verschil realisatie begroting na wijziging 2020

Begroting 2020

Baten:

0.1

Bestuur

9

11

-2

11

0.2

Burgerzaken

469

473

-4

473

0.4

Overhead

1.115

934

181

899

0.5

Treasury

738

451

287

451

0.61

OZB woningen

4.179

4.156

23

4.056

0.62

OZB niet-woningen

2.583

2.519

64

2.519

0.64

Belastingen overig

190

190

-

190

0.7

Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds

66.453

63.749

2.704

63.749

0.8

Overige baten en lasten

13

-

13

-

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

-

-

Totaal baten

75.749

72.483

3.266

72.348

Lasten:

0.1

Bestuur

2.382

2.368

14

2.336

0.2

Burgerzaken

1.863

1.995

-132

1.886

0.4

Overhead

12.973

12.885

88

12.809

0.5

Treasury

-69

-93

24

-137

0.61

OZB woningen

396

396

-

291

0.62

OZB niet-woningen

-

-

-

-

0.64

Belastingen overig

646

684

-38

573

0.7

Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds

-

-

-

-

0.8

Overige baten en lasten

266

-

266

150

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-68

-

-68

-

Totaal lasten

18.389

18.235

154

17.908

Saldo voor bestemming reserves

57.360

54.248

3.112

54.440

0.10

Onttrekking van reserves

8.028

6.926

1.102

3.177

0.10

Toevoeging van reserves

2.932

521

2.411

42

Mutaties reserves

5.096

6.405

-1.309

3.135

Saldo na bestemming reserves

62.456

60.653

1.803

57.575

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53