Jaarrekening

Balans en de toelichting

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar:

Bedragen * € 1.000,-

Boekwaarde
31-12-2019

Investe-
ringen

Desinveste-
ringen

Bijdragen
van derden

Afschrij-
vingen

Boekwaarde
31-12-2020

Kosten onderzoek en ontwikkeling

88

-

-

-

-29

59

Bijdragen in activa van derden

777

44

-

-

-72

749

Totaal

865

44

-

-

-101

808

Bijdragen in activa van derden
De investeringen op dit onderdeel betreft de bijdrage in de kosten van restauratie kerktoren Medemblik.

De belangrijkste investeringen zijn:

Bedragen * € 1.000,-

Beschikbaar
krediet

Werkelijk
besteed

Cumulatief
besteed
31-12-2020

Restauratie kerktoren Medemblik

705

44

100

Bijdrage derden

-280

-

-

Totaal

425

44

100

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53