Jaarrekening

Balans en de toelichting

Het verloop van de boekwaarde van de financiële vaste activa is:

Bedragen * € 1.000,-

Boekwaarde
31-12-2019

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen/
aflossingen

Afwaarde-
deringen

Boekwaarde
31-12-2020

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

975

-

-

-

-

975

Leningen aan woningbouwcorporaties

3.531

-

-

-896

-

2.635

Overige langlopende leningen u/g

2.054

-

-

-231

-

1.823

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

2.817

2.021

-

-1.004

-

3.834

Totaal

9.377

2.021

-

-2.131

-

9.267

In de kolom afschrijvingen/aflossingen zijn de normale aflossingen opgenomen.

Overige langlopende leningen u/g
Het bedrag afschrijvingen/aflossingen betreft de aflossingen op de verstrekte geldleningen.

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar
In 1995 stortten gemeenten 50% van het dividend van Bouwfonds Nederlandse Gemeenten in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN). Het Bouwfonds verdubbelde deze stortingen. Het SVN stimuleert particulieren hun woning te verbeteren. Onder andere door het verstrekken van leningen onder gunstige voorwaarden. De door ons gestorte, nog niet doorgeleende gelden kunnen we op elk gewenst moment weer opvragen. De vermeerderingen betreffen door het SVN verstrekte geldleningen.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53