Jaarrekening

Balans en de toelichting

Van andere overheden ontvangen we voorschotten op specifieke uitkeringen. Volgens de BBV nemen we deze op onder de overlopende passiva.

De overlopende passiva kunnen we als volgt specificeren:

Bedragen * € 1.000,-

Stand
31-12-2019

Stand
31-12-2020

Vooruitontvangen bedragen

5

153

Vooruitontvangen van het Rijk

431

591

Vooruitontvangen van Provincie

552

407

Nog te betalen bedragen

3.423

10.838

Overige overlopende passiva

1.254

1.118

Totaal

5.665

13.107

De specificatie van de van het Rijk ontvangen bedragen is:

Bedragen * € 1.000,-

Omschrijving

Stand
31-12-2019

Toevoe-
gingen

Beste-
dingen

Stand
31-12-2020

Onderwijsachterstandenbeleid

431

787

-627

591

Totaal

431

787

-627

591

De specificatie van de van Provincie vooruit ontvangen bedragen is:

Bedragen * € 1.000,-

Omschrijving

Stand
31-12-2019

Toevoe-
gingen

Beste-
dingen

Stand
31-12-2020

Tussenrek. voorschotten subsidies

552

627

-772

407

Totaal

552

627

-772

407

Vooruitontvangen bedragen
In 2020 is € 79.000 huur voor gebouw Zuid vooruitontvangen van SSC DeSom.

Vooruitontvangen van Provincie
We hebben subsidie ontvangen voor de regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK) € 410.000 en voor de geluidsanering in 3 kernen van € 217.000. We besteedden € 760.000 aan de regeling SPUK.

Nog te betalen bedragen
De toename van nog te betalen bedragen wordt vooral veroorzaakt doordat we het niet bestede deel van het voorschot dat we hebben ontvangen in verband met de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) moeten terugbetalen aan het Rijk. Dit betreft een bedrag van € 5.897.000.
Daarnaast hebben we een hogere betalingsverplichting voor het Sociaal Domein van € 1.330.000.

Overige overlopende passiva
De afname van de overige overlopende passiva betreffen voornamelijk € 94.000 van in 2021 ontvangen facturen waarvan de lasten voor 2020 zijn bestemd.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53