Jaarrekening

Balans en de toelichting

De in de balans opgenomen bedragen voor verstrekte waarborgen aan natuurlijk- en rechtspersonen kunnen we als volgt specificeren:

Bedragen * € 1.000,-

Organisatie

Aard/
Omschrijving

Oorspronke-
lijk bedrag

Rente-
percentage

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2020

Stichting Jomegini

Bouw clubgebouw

120

5,10

14

6

HVO

Hypotheken personeel

1.352

div.

511

504

Stg. Museumstoomtram

Restauratie stoomtramstation

264

1,50

114

108

West-Friese Zorggroep de Omring

1.271

5,54

60

-

Stg. Sport en Cultuur

200

5,80

46

-

Roeivereniging de Kogge

20

2,85

16

14

Borgstelling 100%

3.227

761

632

Overgedragen leningen aan WSW

174.040

div.

64.985

63.311

Totaal

177.267

65.746

63.943

Voor bovenvermelde leningen staat de gemeente 100% garant, met uitzondering van:

  • WSW; Voor deze lening heeft een gemeente een achtervang functie voor 50%.
Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53