Jaarrekening

Balans en de toelichting

Onderstaand overzicht laat de voorzieningen zien:

Bedragen * € 1.000,-

Stand
31-12-2019

Toevoe-
gingen

Vrijval

Aanwending

Stand
31-12-2020

Onderhoudsvoorziening

Gemeentelijke gebouwen

693

772

-

-615

850

Egalisatievoorziening

Oosteinde 1 Opperdoes

20

-

-

-

20

Pensioenvoorziening wethouders

3.306

269

-

-134

3.441

Door derden beklemde middelen

Onderhoud riolering

16.199

4.372

-

-3.409

17.162

Brug Moddersloot Wervershoof

19

-

-

-

19

Parkeren

11

-

-

-

11

Afvalstoffenheffing

997

-

-500

497

Totaal

21.245

5.413

-

-4.658

22.000

Extra toelichting voorzieningen:

  • Gemeentelijke gebouwen

Deze voorziening heeft als doel de onderhoudskosten van de gemeentelijke gebouwen te egaliseren. We onttrokken de onderhoudskosten. En we stortten de jaarlijkse bijdrage. Deze is voldoende om de jaarlijkse kosten te dekken. Dit blijkt uit het geactualiseerde beheerplan gemeentelijke gebouwen uit 2016.

  • Pensioenvoorziening wethouders

Jaarlijks actualiseren we de berekening voor de benodigde middelen in deze voorziening. Daarmee vangen we toekomstige pensioenaanspraken van (voormalige-) wethouders op. Uit deze berekeningen blijkt dat aan deze voorziening een storting van € 269.000 nodig was. De aanwending betreft de lasten van de gepensioneerden.

  • Onderhoud riolering

De voorziening heeft als doel de kosten voor het in goede staat houden van de gemeentelijke riolering te egaliseren. In 2016 stelde de raad het gemeentelijk rioleringsplan 2017 – 2021 vast. De toevoeging van € 4.372.000 betreffen de ontvangsten. De onttrekking betreft de gemaakte kosten.

  • Afvalstoffenheffing

In 2019 is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten met HVC. Deze nieuwe DVO is met ingang van 1 januari 2019 in werking getreden en heeft een voordeel opgeleverd van € 722.000 voor 2019. In de raadsvergadering van 19 december 2019 is besloten om dit bedrag in de voorziening te storten alsmede om € 500.000 in 2020 aan te wenden als eenmalige korting op de heffing.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53