Jaarrekening

Balans en de toelichting

Onderstaand overzicht geeft het verloop van investeringen met economisch nut weer. Hieronder lichten we dit verder toe:

Bedragen * € 1.000,-

Boekwaarde
31-12-2019

Investe-
ringen

Desinves-teringen

Bijdragen
van derden

Afschrij-
vingen

Boekwaarde
31-12-2020

Gronden in erfpacht

30

-

-

-

-

30

Gronden en terreinen

13.605

1.681

-

-281

-325

14.680

Bedrijfsgebouwen

8.670

-

-

-

-447

8.223

Schoolgebouwen

12.564

165

-

-

-681

12.048

Overige bouwwerken

20.626

454

-323

-

-754

20.003

Vervoermiddelen

169

-

-

-

-41

128

Machines, apparaten en installaties

2.211

716

-

-

-366

2.561

Overige materiële vaste activa

91

226

-

-

-25

292

Totaal

57.966

3.242

-323

-281

-2.639

57.965

Gronden en terreinen
We investeren in de aanleg en renovatie van diverse kunstgrasvelden in onze gemeente. Van het Rijk hebben we bijdragen ontvangen middels de Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) ter vervanging van het recht op btw-aftrek.

Schoolgebouwen
We investeerden in de verplaatsing van semi-permanente lokalen naar de Kuyperschool te Andijk.

Overige bouwwerken
De investeringen betreffen uitgaven van € 178.000 voor het dorpshuis te Abbekerk, een bedrag van € 138.000 ter voorbereiding van de nieuwbouw van zwembad De Zeehoek en € 106.000 voor de verbouwing van sporthal De Muiter.

Machines, apparaten en installaties
De investeringen betroffen:

  • de kosten van Huis van Medemblik ICT van € 436.000;
  • de aanschaf van materieel voor de buitendienst van € 100.000;
  • de kosten van ontwikkeling Squit 2020 van € 23.000;
  • de kosten van vervanging van ICT van € 50.000;
  • de kosten van zonnepanelen op gemeente daken van € 21.000;
  • de kosten van verduurzaming gemeentehuis € 62.000;
  • de kosten van applicatie omgevingswet  van € 20.000.

Overige materiële vaste activa
We investeerden in de vervanging van diverse speeltoestellen.

Onderstaand overzicht bevat de belangrijkste kredieten 2020 met economisch nut :

Bedragen * € 1.000,-

Beschikbaar
krediet

Werkelijk
besteed
2020

Cumulatief
besteed
31-12-2020

Zwembad de Zeehoek (grond)

500

-

20

Zwembad de Zeehoek (opstal)

11.500

138

222

Voorbereidingskrediet dorpshuis Abbekerk

9.563

178

257

Kunstgrasveld Medemblik

813

717

717

Kunstgrasveld en ondergrond VVW

380

450

450

Kunstgrasveld Spartanen

256

259

259

Huis van Medemblik ICT

588

436

557

Verduurzaming gemeentehuis

390

62

390

Materieel buitendienst

330

99

252

Verplaatsen lokalen De Kuyperschool

165

165

165

Natuurgrasveld Westrand

146

242

242

Verbouwing sporthal De Muiter

100

106

106

Renovatie schuren woonwagenpark

175

33

33

Vervanging ICT

50

50

50

Vervanging speeltoestellen

232

226

243

Totaal

25.188

3.161

3.963

Onderstaand overzicht geeft de boekwaarden met economisch nut weer, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

Bedragen * € 1.000,-

Boekwaarde
31-12-2019

Investe-
ringen

Desinves-teringen

Bijdragen
van derden

Afschrij-
vingen

Boekwaarde
31-12-2020

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

8.714

146

-

-

-717

8.143

Totaal

8.714

146

-

-

-717

8.143

In het bedrag van afschrijvingen van € 717.000 is begrepen de investeringskosten riolering van € 146.000. Ons beleid staat deze extra afschrijving toe.

Het belangrijkste krediet 2020 met economisch nut, waarvoor we ter bestrijding van de kosten een heffing kunnen heffen is:

Bedragen * € 1.000,-

Beschikbaar
krediet

Werkelijk
besteed
2020

Cumulatief
besteed
31-12-2020

Vervanging diverse rioleringen

5.624

146

739

Totaal

5.624

146

739

Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut:

Bedragen * € 1.000,-

Boekwaarde
31-12-2019

Investe-
ringen

Desinves-teringen

Bijdragen
van derden

Afschrij-
vingen

Boekwaarde
31-12-2020

Investeringen tot 1-1-2017

1.464

-

-

-

-

1.464

Investeringen vanaf 1-1-2017

2.910

2.247

-

-18

-173

4.966

Totaal

4.374

2.247

-

-18

-173

6.430

Onderstaande tabel geeft inzicht in de grootste kredieten 2020 met investeringen met maatschappelijk nut in 2020:

Bedragen * € 1.000,-

Beschikbaar
krediet

Werkelijk
besteed
2020

Cumulatief
besteed
31-12-2020

Duurzame vervanging OV-verlichting

710

175

626

Reconstructie Balkweiterhoek Zwaagdijk

400

22

34

Reconstructie Ganker Nibbixwoud

750

61

90

Brug Walakker Opperdoes

100

11

49

Herinrichting dr. De Vriesstaat Benningbroek

721

596

639

Vervanging damwand Brakesloot

140

6

9

Herinrichting Simon Koopmanstraat

630

27

31

Kruising D. Bijvoetweg/Zeedijk

60

6

48

Kruising V. Koomenweg/Th. Koomenlaan

375

202

202

Schakelsysteem OV

40

4

39

Parkeren Medemblik

2.500

435

574

Vervanging essen

500

57

128

Opwaardering Belderweg Andijk

150

180

180

Oeverbescherming

150

90

90

Kunstwerken vervanging 2019

128

153

153

Reconstructie Gedempt Achterom

100

11

11

Reconstructie woningwijk Benningbroek VK

90

115

115

Aanleg verlichting Westrand

78

41

41

Totaal

7.622

2.192

3.059

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53