Jaarrekening

Balans en de toelichting

Onderstaand overzicht laat het verloop zien van het eigen vermogen in 2020. Een extra toelichting op de reserves en voorzieningen vindt u in de nota Herijking reserves en voorzieningen 2017 .

Bedragen * € 1.000,-

Stand
31-12-2019

Bestemming
resultaat
voorgaand
boekjaar

Toevoe-
gingen

Onttrek-
kingen

Vermin-
dering ter
dekking van
afschrijvingen

Stand
31-12-2020

Algemene reserve

29.307

-1.543

159

-3.978

-

23.945

Bestemmingsreserve

Kapitaalgoederen

4.784

-

-

-

-

4.784

Leefbare kernen

164

-

-

-

-

164

Combinatiefunctie Breedtesport

185

-

-

-

-

185

Duurzaam Medemblik

254

246

-

-

-

500

Personeel

926

-

-

-26

-

900

Lokale economie

45

-

-

-

-

45

Arch. Onderz. Particulieren

60

-

-

-17

-

43

Sportvelden

749

-

115

-208

-

656

Sociaal domein

1.666

-1.161

-

-243

-

262

Welzijnsbeleid

-

-

-

-

-

-

Gemeentelijke acc.

9.830

-

-

-581

-251

8.998

Omgevingswet

66

-

-

-66

-

-

18.729

-915

115

-1.141

-251

16.537

Reserve grondexploitatie

Bouwgronden

1.961

-103

-

-

-

1.858

1.961

-103

-

-

-

1.858

Resultaat na bestemming

Resultaat 2019

-2.561

-

2.561

-

-

-

Resultaat 2020

-

-

-

-106

-

-106

-2.561

-

2.561

-106

-

-106

Totaal

47.436

-2.561

2.835

-5.225

-251

42.234

Bestemming resultaat voorgaand boekjaar
In de kolom resultaatbestemming vorig boekjaar laten we de verwerking van het resultaat 2019 zien.

Onder vermindering ter dekking van afschrijving ziet u de verminderingen die we gebruiken voor extra afschrijvingen op de activa.

Extra toelichting reserves:

 • Algemene reserve

De algemene reserve maakt voor een belangrijk onderdeel uit van ons weerstandsvermogen.  Deze hebben we nodig voor het opvangen van onverwachte, niet begrote kosten. We verwijzen u verder naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. In 2020 onttrokken we volgens raadsbesluiten € 5.521.000 aan de algemene reserve. De bedragen van € 50.000 en groter zijn:

 • bestemming resultaat 2019 € 1.543.000;
 • herindeling MFA De Muiter € 525.000;
 • invoeren omgevingswet € 352.000;
 • verhuizing tennisvereniging de Kaag € 250.000;
 • dekking kosten De Som € 248.000;
 • project actualiseren gebruiksvergunningen € 140.000;
 • project Westlands model € 118.000;
 • tijdelijke formatie uitbreiding omgevingswet € 100.000;
 • project de Bloesem € 80.000;
 • integraal beheer openbare ruimte € 80.000;
 • toeristisch en centrumcoördinator € 65.000;
 • integraal huisvestingsplan onderwijs € 63.000;
 • tijdelijke formatie uitbreiding Sociaal Domein € 59.000;
 • resultaat voortvloeiend uit de lentenota € 1.526.000.

Hiertegenover staat een storting van € 159.000. Het betreft:

 • post onvoorzien voortvloeiend uit lentenota € 150.000.

Bestemmingsreserves

 • Duurzaam Medemblik

We storten € 246.000 voor het dekken van kosten voor het programma Duurzaam Medemblik.

 • Personeel

We onttrekken € 25.000 om de kosten van boven formatief personeel te dekken.

 • Archeologisch onderzoek

We onttrekken € 17.000 voor incidentele subsidies voor archeologie.

 • Sportvelden

We storten € 115.000 voor het dekken van kosten vervanging sportvelden.
We onttrekken € 40.000 voor onderhoud van diverse velden conform beheersplan, € 25.000 voor onderhoud sportcomplex Westrand en € 143.000 voor afvoerkosten renovatie kunstgrasvelden.

 • Sociaal domein

We onttrekken een bedrag van € 1.405.000 voor het tekort op het sociaal domein.

 • Gemeentelijke accommodaties

Heeft als doel de structurele kosten van specifieke gemeenschapsvoorzieningen te dekken.

 De onttrekking heeft te maken met het dekken van de volgende kosten:

 • exploitatietekort van De Bloesem, De Dres en Sporting Andijk van € 581.000;
 • afschrijvingslasten groot onderhoud onderwijs € 170.000.
 • Omgevingswet

We onttrekken € 66.000 voor het invoeren van de omgevingswet.

 • Bouwgronden

Met deze reserve vangen we financiële risico’s op die voortvloeien uit de grondexploitaties. De reserve moet een minimale waarde hebben van 20%, en een maximale waarde van 25% van de waarde van de bouwgronden. We onttrekken € 103.000, de reserve bevat meer gelden dan de norm.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53