Jaarrekening

Balans en de toelichting

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Conform artikel 52d BBV vermeldt een gemeente in de toelichting op de balans de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden.

De gemeente Medemblik is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende huur- en leasecontracten. De belangrijkste van deze verplichtingen zijn:

 • Huurovereenkomst Zwaagdijk-Oost

922.950

 • Overeenkomst schoonmaak gebouw Noord en Midden

260.000

 • Onderhoud sportcomplexen 2020-2021

199.500

 • Overeenkomst levering warme drankenautomaten

161.250

 • Overeenkomst schoonmaak gebouw Zuid

91.000

 • Vegen goten en onkruidbestrijding verharding

83.276

 • Onderhoud gazon, bermen en watergangen

68.667

 • ICT Overeenkomst betreffende een beheerssysteem Openbare Ruimte

37.665

 • Erfpacht grond aan de Dijkweg in Andijk

37.068

 • Onderhoudscontract E-formulieren

8.167

Een specificatie van de bovengenoemde verplichtingen is vastgelegd in onze administratie.
Naast bovengenoemde verplichtingen is de gemeente op 31 december 2020 verbonden aan verschillende contracten met een totale verplichting na balansdatum van € 105.648.

De commissie BBV beveelt aan meerjarige inkoopcontracten, die zouden moeten voldoen aan Europese aanbestedingsregels maar dat niet doen, in de toelichting op de jaarrekening op te nemen bij de niet uit de balans blijkende verplichtingen voor het volle bedrag waarover het contract is afgesloten.
Bij de controle op de jaarrekening 2019 heeft de accountant vastgesteld dat voor een bedrag van € 1.071.000 aan lasten niet in overeenstemming met de Europese aanbestedingsregels tot stand zijn gekomen. Deze aangelegenheid heeft deels betrekking op langlopende ICT-contracten die niet op tijd opnieuw zijn aanbesteed. We kunnen daarom niet de volledige waarde van de toekomstige verplichting vaststellen. Onderstaand overzicht bevat de verplichtingen die in 2021 tot het moment van opmaken van de jaarstukken zijn aangegaan bij deze leveranciers:

 • Licenties software

505.637

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53