Jaarrekening

Balans en de toelichting

De onderverdeling van de opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Bedragen * € 1.000,-

Stand
31-12-2019

Vermeer-
deringen

Af-
lossingen

Stand
31-12-2020

Onderhandse leningen

13.390

10.000

-2.209

21.181

Waarborgsommen

283

-

-105

178

Totaal

13.673

10.000

-2.314

21.359

De totale rentelast over de onderhandse leningen bedroeg € 423.000.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53