Jaarrekening

Balans en de toelichting

Het verloop van de uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder in 2020 is:

Bedragen * € 1.000,-

Balanswaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2020

Voorziening
oninbaarheid

Balanswaarde
31-12-2020

Vorderingen op openbare lichamen

- Debiteuren

6.505

6.310

-

6.310

- Schatkistbankieren

762

6.058

-

6.058

Subtotaal

7.267

12.368

-

12.368

Overige vorderingen:

- Debiteuren belastingen

682

2.624

-148

2.476

- Debiteuren bijstand

1.092

2.389

-1.229

1.160

- Overige debiteuren

544

3.453

-218

3.235

Subtotaal

2.318

8.466

-1.595

6.871

Totaal

9.585

20.834

-1.595

19.239

De vorderingen op openbare lichamen gaat om vorderingen op het Rijk, andere gemeenten, de belastingdienst en de provincie.

Schatkistbankieren
Sinds eind 2013 moeten we voldoen aan de Wet verplicht schatkistbankieren. Daarmee zijn wij verplicht om onze overtollige middelen in de schatkist te storten. We sloten met onze huisbankier, de BNG een contract. Hiermee kan de BNG overtollige middelen boven een drempelbedrag automatisch afromen naar een bankrekening van het Rijk. Dit drempelbedrag was in 2020 € 746.000. Hierdoor voldoen wij automatisch aan de Wet. In 2020 hadden wij tijdelijke liquiditeitstekorten. Voor een overzicht van het schatkistbankieren wordt verwezen naar Schatkistbankieren.

Het openstaand saldo per 1 maart 2021 van de vorderingen op 31 december 2020 bedraagt van:

  • debiteuren belastingen € 400.000;
  • overige debiteuren € 623.000.

Onderstaand overzicht laat het verloop zien van de vorderingen op de provincie. Deze bedragen ontvangen we nog van de provincie:

Bedragen * € 1.000,-

Subsidie
c.f.
beschikking

Ontvangen
t/m
31-12-2019

Ontvangen
in 2020

Nog te
ontvangen
31-12-2020

Provincie Noord-holland

- aanleg voetpad Zwaagdijk-West

44

-35

-9

-

- woonzorgcomplex De Boogerd

500

-400

-100

-

Totaal

544

-435

-109

-

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53