Paragrafen

Lokale heffingen

Rioolheffing

Eigenaren van eigendommen die direct of indirect zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering droegen bij in de kosten van inzameling en het transport van afvalwater, bedrijfsafvalwater en hemelwater. De rioolheffing is ook een kostendekkend tarief, zie hierna bij 5.

Er is een meeropbrengst door areaal uitbreiding.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2020

Rekening 2020

Verschil

Riool eigenaar woning

3.856

3.870

14

Riool eigenaar niet-woning

466

502

36

Totaal

4.322

4.372

50

We meldden in de Herfstnota 2020 een verwachte meeropbrengst rioolheffing niet-woning van € 30.000. Omdat de Herfstnota 2020 niet door de raad is vastgesteld, is de begroting niet bijgesteld.
Ook de resterende meeropbrengst is het gevolg van areaaluitbreiding. De meeropbrengst storten wij in de daarvoor bedoelde voorziening.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53