Paragrafen

Lokale heffingen

Afvalstoffenheffing

HVC verzorgt voor de gemeente Medemblik de inzameling en verwerking van het huishoudelijke afval. HVC bracht de kosten bij ons in rekening. Via de afvalstoffenheffing verhaalden we deze kosten bij onze inwoners. De afvalstoffenheffing kent afzonderlijke tarieven voor een éénpersoonshuishouden en voor een meerpersoonshuishouden. Het zijn kostendekkende tarieven, zie hierna bij 5.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2020

Rekening 2020

Verschil

Afvalstoffenheffing

5.480

5.738

258

Totaal

5.480

5.738

258

We realiseren een hogere opbrengst dan geraamd. Dit heeft 2 oorzaken. Ten eerste de bijstelling van het aantal woonhuisaansluitingen ten opzichte van 2019. Ten tweede een areaaluitbreiding. Deze stijging van adressen had ook een gevolg voor de verwerkingskosten die ook hoger uitvielen door deze oorzaken.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53