Paragrafen

Lokale heffingen

Onroerende zaakbelastingen

Deze belasting wordt geheven van iedere eigenaar van een woning, grond of bedrijf en de gebruiker van grond of een bedrijf. Basis hiervoor is de OZB-waarde van de woning, grond of bedrijf.
Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) stelden we van alle onroerende zaken de waarde opnieuw vast.

De meeropbrengst wordt verklaard door areaal uitbreiding.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2020

Rekening 2020

Verschil

Eigenaar woning

4.094

4.133

39

Gebruiker niet-woning

1.036

1.053

17

Eigenaar niet-woning

1.483

1.530

47

Totaal

6.613

6.716

103

We meldden in de Herfstnota 2020 een verwachte meeropbrengst OZB eigenaar niet-woning van € 35.000. Omdat de Herfstnota 2020 niet door de raad is vastgesteld, is de begroting niet bijgesteld.
Ook de resterende meeropbrengst is het gevolg van areaaluitbreiding. Gedurende het hele jaar worden panden (gedeeltelijk) gereed gemeld.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53