Paragrafen

Financiering

Renteberekening
Het Besluit begroting en verantwoording stelt ons verplicht om een renteberekening op te nemen. Het volgende overzicht geeft inzicht in de rentelasten, de wijze van toerekening en het renteresultaat.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2020

Rekening 2020

Externe rentelasten over de korte en lange financiering

-519

-315

Externe rentebaten

135

154

Subtotaal

-384

-161

Rente doorberekend aan grondexploitatie

132

50

Rente projectfinanciering doorberekend aan taakveld

-

-

Subtotaal

132

50

Subtotaal door te rekenen rente

-252

-111

Rente over eigen vermogen

-

-

Rente over voorzieningen

-

-

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

-252

-111

Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente

523

359

Renteresultaat op taakveld Treasury

271

248

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53