Paragrafen

Financiering

Bij de structurering van de lange schuld moet de gemeente voldoen aan de wettelijke vereisten die zijn vastgelegd in de wet Fido. Bij het aantrekken van lange geldleningen moet rekening worden gehouden met de renterisiconorm. Deze norm heeft als doel het toekomstig renterisico te beperken door de aflossingen en renteherzieningen te spreiden. De renterisiconorm berekenen we ook als percentage op het begrotingstotaal. Dit percentage stelde het Rijk vast op 20%. De renterisiconorm kwam in 2020 daarmee uit op € 19.899.000.

Het volgende overzicht geeft inzicht hoe de renterisiconorm uitwerkte binnen de lening portefeuille van onze gemeente:

Bedragen * € 1.000,-

2020

Gemiddelde
rente %

Stand leningen per 1 januari 2020*

13.390

2,44%

Nieuwe leningen

10.000

Reguliere aflossingen

2.209

Vervroegde aflossingen

-

Stand leningen per 31 december 2020* (a+b-c-d)

21.181

* Van dit bedrag hebben we afgerond € 1.587.000 doorgeleend:
aan Het Grootslag € 531.000 en aan De Omring € 1.056.000.

In het volgende overzicht berekenen we het risico van renteherzieningen en herfinanciering van deze geldleningen voor het jaar 2020.

Bedragen * € 1.000,-

Renterisico

2020

Renteherziening op vaste schuld o/g

-

Renteherziening op vaste schuld u/g

-

Te betalen reguliere aflossingen o/g

2.209

Te ontvangen reguliere aflossingen u/g

-958

Totaal renterisico

1.251

Het renterisico van € 1.251.000 bleef ruim binnen de renterisiconorm van € 19.899.000.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53