Paragrafen

Financiering

Langlopende financiering (looptijd langer dan 1 jaar)
De gemeente mag haar activiteiten niet onbeperkt met kort geld financieren. In de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) is hiervoor de kasgeldlimiet opgenomen. Indien een gemeente voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet overschrijdt, dient de gemeente haar toezichthouder hiervan op de hoogte te stellen en een plan voor te leggen om binnen de kasgeldlimiet te blijven. De kasgeldlimiet voor onze gemeente is in 2020 € 8.454.000. In de eerste 2 kwartalen is de kasgeldlimiet overschreden. Om te voorzien in de lange termijn liquiditeitsbehoefte is eind juni een vaste geldlening van € 10 miljoen afgesloten met een looptijd van 10 jaar en een rente van -0,02%.

Kortlopende financiering (looptijd korter dan 1 jaar)
In 2020 was er op diverse momenten een tekort aan liquide middelen. Hiervoor trokken we kortlopende geldleningen aan. De rentepercentages voor deze kortlopende leningen waren het hele jaar negatief, waardoor we hiervoor rente ontvingen. Eind 2020 stond een kortlopende lening open van € 10 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53