Paragrafen

Bedrijfsvoering

In februari 2020 deed in Nederland de infectieziekte COVID-19 zijn intrede en 9 maart 2020 hadden we in onze regio de eerste positieve casussen. Op 11 maart 2020 werd het virus door de World Health Organization officieel als pandemie erkend en op 12 maart 2020 zijn alle veiligheidsregio’s in Nederland volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP) opgeschaald naar GRIP-4. In het GRIP-4-niveau is een groot aantal bevoegdheden in de crisisbeheersing overgedragen aan de voorzitter van de veiligheidsregio. Sinds de uitbraak van het coronavirus werken Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN), GGD Hollands Noorden (GGDHN), politie-eenheid Noord-Holland, de gemeenten in Noord-Holland Noord en ketenpartners uit het zorgdomein samen aan de beheersing van het coronavirus. De rol van de gemeente is volgend.

De Veiligheidsregio NHN heeft op 16 maart 2020 de eerste Noodverordening afgekondigd. Bijeenkomsten van mensen werden beperkt tot maximaal 100 personen en horeca en sportclubs moesten de deuren sluiten. Vanaf 20 maart zijn de toezichthouders van de gemeente belast met de naleving van de maatregelen. En vanaf dat moment hebben we de medewerkers die niet op kantoor aanwezig dienden te zijn thuis laten werken. Dat heeft in een korte tijd tot flink wat logistieke aanpassingen geleid maar we zijn er in geslaagd dat te regelen.

De 2e Noodverordening van 26 maart zorgde voor meer beperkingen. Evenementen waren tot 1 juni niet meer toegestaan en de 1,5 meter afstand regel werd geïntroduceerd. Er was een forse belasting van de ziekenhuiscapaciteit, die zich het meest manifesteerde in een tekort aan intensive care-bedden. Daaraan gekoppeld was er een schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen in heel Nederland. Vervolgens werd de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)-sector zwaar belast door een aantal uitbraken van het coronavirus.
Om de snelle verspreiding van het coronavirus te beperken werden noodzakelijke maatregelen genomen door het Rijk, en vertaald naar de noodverordeningen, die diep in het persoonlijke leven van mensen ingrepen. Inmiddels lijkt het coronavirus steeds meer onder controle en worden maatregelen stapsgewijs versoepeld. Vanaf 1 juni kunnen alle inwoners van Noord-Holland Noord met corona gerelateerde klachten zich laten testen en wordt er bron- en contactonderzoek verricht in de omgeving van mensen die besmet blijken te zijn.

In juni en juli werden de maatregelen versoepeld, terrassen konden weer open en ook de binnenlocaties van de horeca konden onder voorwaarden weer open. Voor de thuiswerkers werd de mogelijkheid geboden om weer beperkt op kantoor te komen. Die versoepeling heeft na de vakantieperiode geleid tot een tweede golf van besmettingen. In augustus werden de maatregelen alweer verscherpt. De discussie over de zin van het dragen van mondkapjes zwelt aan en er wordt gewerkt aan een goede wettelijke basis van de noodmaatregelen. Inmiddels is duidelijk dat deze epidemie aanhoudt.

Voor ons werk betekent dit dat wij de dienstverlening zoveel mogelijk op afstand en digitaal doen. De medewerkers aan de balie en de buitendienstmedewerkers krijgen inmiddels de benodigde beschermingsmiddelen om hun werk te kunnen blijven doen. Er zijn extra BOA’s ingehuurd om toezicht te houden op de naleving van de maatregelen. Zij doen dat vanuit de gedachte aanspreken, waarschuwen en tenslotte beboeten. Bij de controle van een café in Medemblik zijn twee BOA’s belaagd en belemmerd tijdens uitvoering van hun werk. Het café is vervolgens op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio  een aantal weken gesloten.

Tot en met november worden de maatregelen in verschillende Noodverordeningen verder opgevoerd. Het Rijk hanteert nu een corona dashbord en een escalatieladder. Noord-Holland Noord bevindt zich sinds 28 oktober in de categorie ‘zeer ernstig’.

Vanaf 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen in werking getreden. Deze wet is onderdeel van de Wet publieke zorg. In een aantal ministeriële regelingen worden maatregelen opgenomen die landelijk gelden. Een groot deel van de noodverordeningen is hierin opgenomen. Voor de gemeente betekent deze wetswijziging dat niet langer de voorzitter van de Veiligheidsregio het voor het zeggen heeft maar de burgemeester. Die is vanaf 1 december bevoegd en verantwoordelijk voor de naleving van de meeste regels. Tevens kan de burgemeester ontheffing verlenen en kan hij in het kader van handhaving aanwijzingen en bevelen geven.
Vanaf 1 december geldt ook de plicht tot het dragen van een mondkapje in publieke ruimtes.
Vanaf 15 december gaat Nederland in een harde lockdown en mogen alleen essentiële winkels open. Door de lockdown is er geen ruimte voor ontheffingen.
Er gaan ondanks de financiële steunpakketten en de regelingen van het Rijk meer bedrijven dan ooit failliet en veel zelfstandigen en mensen die hun baan hebben verloren hebben het zwaar. Zowel financieel als geestelijk.
Ook wij hebben voor alle extra kosten die we hebben moeten maken compensatie gekregen. Wij leggen u uit wat wij in financiële zin hebben gedaan.

Financieel:

Uw raad heeft in de Lentenota 2020 budgetten beschikbaar gesteld in verband met de corona-gerelateerde uitgaven die wij op dat moment konden inschatten. We hebben u in de Herfstnota 2020 tussentijds geïnformeerd over de besteding van deze budgetten.
De onderstaande tabel bevat een overzicht van de corona-gerelateerde uitgaven in 2020, gekoppeld aan de budgetten die in de Lentenota 2020 beschikbaar zijn gesteld.

Omschrijving:

Begroot

Realisatie

Verschil

Bedrijfsvoering

50.000

Beveiligingswerkzaamheden

50.000

Verkeersmaatregelen

38.000

Thuisbezorgen reisdocumenten

36.000

Handhaving & Veiligheid

16.000

Overige

30.000

Totaal corona out of pocket kosten

100.000

219.000

-119.000

Handhaving & Veiligheid

313.000

Sociaal domein

60.000

Bedrijfsvoering

32.000

Maatschappelijk Beleid

20.000

Totaal corona gerelateerde inhuur

250.000

424.000

-174.000

Maatschappelijke voorzieningen corona

650.000

272.000

378.000

Ondernemersloket corona

40.000

40.000

-

Jeugdwet

241.000

Wet maatschappelijke ondersteuning

137.000

Compensatie omzetverlies zorgaanbieders

-

378.000

-378.000

Totaal

1.040.000

1.333.000

-293.000

Naast de bovengenoemde kosten scholden we een gedeelte van de huur kwijt van verschillende sportaccommodaties. We ontvingen hiervoor een tegemoetkoming van het Rijk.

Om gemeenten te compenseren voor de extra kosten heeft het Rijk financiële steunpakketten beschikbaar gesteld. De onderstaande tabel bevat een overzicht van ons aandeel in deze steunpakketten in 2020:

Cluster algemene uitkering:

2020

Bestuur en algemene ondersteuning

77.000

Cultuur en ontspanning

260.000

Eigen middelen

131.000

Inkomen en participatie

237.000

Jeugd

141.000

Maatschappelijke ondersteuning

125.000

Openbare orde en veiligheid

109.000

Samenkracht en burgerparticipatie

123.000

Schrappen opschalingskorting

155.000

Totaal

1.358.000

In het cluster ‘Inkomen en participatie’ is een bedrag van € 180.000 opgenomen voor participatie. Deze middelen zijn ingezet door WerkSaam.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53