Paragrafen

Grondbeleid

Resultaten en prognoses

Volgens de BBV mogen we gronden indelen in de categorieën ‘gronden in exploitatie’ of ’strategische gronden’. Op dit moment hebben we 12 plannen in exploitatie. Daarnaast ontwikkelen ontwikkelaars 12 plannen.
In 2020 behaalden we een resultaat van € 1.250.000.

Dit betreft :

Bedragen * € 1.000,-

2020

Het opheffen van voorzieningen

1.003

Het realiseren van winsten en verliezen

247

Totaal

1.250

 
Voorzieningen
Betreft het opheffen van voorzieningen voor bouwen buiten bestaand stedelijk gebied voor:

Bedragen * € 1.000,-

2020

Weeshuis Molenblik in Medemblik

509

Bloesemgaerde Noord Wognum

494

Totaal

1.003

Winsten en verliezen
Bedragen * € 1.000,-

2020

Winsten

Kreeklanden

Nibbixwoud

10

De Schuitvaerder

Onderdijk

6

Boogerd

Wognum

2

Wfo/Abc

Wervershoof

2

SEW terrein

Nibbixwoud

247

Subtotaal

267

Verliezen

Bloesemgaerde

Wognum

8

Centrum-Westrandplan

Wervershoof

12

Subtotaal

20

Saldo resultaat winsten en verliezen

247

Toelichting
De winstneming bij het SEW-terrein heeft betrekking op de voortgang van het complex (de toerekening van de winst naar de periode waarin deze gerealiseerd wordt). Zie hoofdstuk winstneming.
De winstsaldo’s bij Kreeklanden, De Schuitvaerder, Boogerd, WFO/ABC, en het verliessaldo bij Bloesemgaerde is vanwege de afronding van deze grondexploitaties.
Het verliessaldo bij het Centrum-Westrandplan wordt veroorzaakt door nagekomen kosten. Deze grex was in principe afgerond, echter vanwege de te grote bodemdaling dienden er herstelwerkzaamheden (ophoging) ten aanzien van de (verzakte) weg en riolering plaats te vinden.

Voorzieningen
Aangezien er sprake was van planologische risico’s inzake de ontwikkeling zijn in het verleden voor de complexen Weeshuis/Molenblik en Noordzijde Bloesemgaerde voorzieningen getroffen. Doordat de benoemde risico’s zijn opgeheven vallen deze voorzieningen vrij.  

Een overzicht van de woningexploitaties in onze gemeente vindt u onder Overzicht.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53