Programma 2 Samen leven en ondersteuning

Wat wilden we bereiken? Wat deden we daarvoor?

Hieronder geven we inzicht in de doelen die we wilden halen. Per doel geven we aan wat we daarvoor deden in 2020. Dit doen we ook voor onze belangrijke thema’s leefbaarheid, participatie, duurzaamheid en samenwerking.

Wat wilden we bereiken?

Wat waren onze plannen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderwijs

Kinderen in de gemeente Medemblik krijgen les in een leeromgeving die bijdraagt aan hun ontwikkeling.

Samen met schoolbesturen en andere betrokken partijen maken we een plan voor de nieuwbouw of renovatie van 3 scholen in de kern Medemblik.

Samen met de schoolbesturen zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. De uitkomst hiervan is dat voor de locatie Maria Bernadette het behoud in het centrum in hybride vorm van renovatie en nieuwbouw en voor de locaties Meridiaan en Jozefschool levensduur verlengende renovatie of vernieuwbouw de meest passende oplossingen zijn.

Wij verbinden zorg en onderwijs zodat ieder kind mee kan doen.

We ontvangen meer Rijksgelden voor onderwijsachterstandenbeleid. De doelgroep is kinderen met een risico op onderwijsachterstand. We zetten de gelden in voor:

  • het verbreden van de doelgroep;
  • een voorschools programma van minimaal 16 uur per week in plaats van 10 uur;
  • het vergroten van de ouderbetrokkenheid.

In 2020 zijn de criteria voor voor- en vroegschoolse educatie verbreed en is het programma conform wet- en regelgeving verhoogd naar 16 uur. Als gevolg van COVID-19 en de daarmee gepaard gaande scholensluiting (en noodopvang) in het voorjaar en het najaar is het voornemen om de ouderbetrokkenheid te vergroten doorgeschoven.

We zoeken naar mogelijkheden om onder andere schoolmaatschappelijk werk in de voorscholen in te zetten ook om de doorlopende ontwikkellijn en de verbinding school en voorschool te waarborgen.

In 2020 is gestart met het versterken van de doorgaande ontwikkellijn tussen voorschool en basisschool, echter is deze onderbroken door corona. Regionaal is eind 2020 gestart met in beeld brengen van de effecten van de scholensluiting voor jonge kinderen, maar ook in het voortgezet onderwijs. Het proces om de doorlopende ontwikkellijn in gezamenlijkheid met onze onderwijspartners te versterken loopt door.

De stichting Westfriese bibliotheken doet in de aanpak van laag-geletterdheid mee in het landelijke project Tel mee met taal. Het doel van dit project is dat ouders met taalachterstand meer betrokken raken bij school.

De stichting Westfriese bibliotheken doet in de aanpak van laaggeletterdheid mee in het landelijke project Tel mee met taal. Het doel van dit project is dat ouders met taalachterstand meer betrokken raken bij school.
Helaas is deze landelijke subsidie Tel mee met Taal voor dit project door het Ministerie niet aan de Westfriese Bibliotheek toegekend. Hierdoor heeft dit project niet plaats kunnen vinden.

We maken op regionaal niveau afspraken tussen schoolbesturen, samenwerkingsverband en gemeenten over de aansluiting van de jeugdhulp op het onderwijs en andersom.

In 2020 zijn regionaal stappen gezet in het borgen van onderwijszorgarrangementen (onderwijs en jeugdhulp verbonden).

We maken op regionaal niveau afspraken met het samenwerkingsverband VO over de leerlingenstroom naar het speciaal onderwijs binnen en buiten onze regio.

We maken op regionaal niveau afspraken met het samenwerkingsverband VO over de leerlingenstroom naar het speciaal onderwijs binnen en buiten onze regio.
Er zijn afspraken gemaakt waarmee we gebruik van het speciaal onderwijs binnen de eigen regio stimuleren om hiermee de leerlingstroom onze regio uit te verlagen. Alleen daar waar binnen de regio echt geen passende onderwijsplek voor een leerling beschikbaar is, volgt een leerling onderwijs op een plek buiten onze regio. We blijven met het samenwerkingsverband VO in gesprek om de leerlingstroom te monitoren en bij te kunnen sturen waar nodig en mogelijk.

Sport, accommodaties en cultuur

Inwoners hebben toegang tot sport-, culturele voorzieningen en een ontmoetingsplek in de buurt.

We leveren een gemeentebrede visie op die de basis vormt voor een nieuw voorzieningen-, accommodatie- en vastgoedbeleid.

De raad gaf opdracht om lange termijn accommodatiebeleid op te stellen. Aan de hand van strategische afwegingsrichtingen over de rol van de gemeente en keuzes over spreiding werden vier toekomstscenario’s opgesteld. De raad besloot om deze vier toekomstscenario’s als gespreksinstrument in te zetten binnen een participatietraject.

Samen met de bibliotheken geven we uitvoering aan het nieuwe convenant bibliotheekwerk 20-21. Dit gaat onder meer over de transformatie van de klassieke bibliotheken naar de maatschappelijke bibliotheek.

We hebben samen met de bibliotheken uitvoering gegeven aan het nieuwe convenant. De bibliotheek heeft in 2020 haar relatie met het jeugd- en jongerenwerk versterkt en gezamenlijk een aanbod ontwikkeld. Ook in de aanpak tegen eenzaamheid zijn zij partner met bijvoorbeeld Koffie met Kunst ochtenden.

We bieden de musea extra ondersteuning. De musea trekken steeds meer bezoekers. Meer bezoekers genereren meer inkomsten maar vragen ook om meer personele inzet. Met wat meer ruimte voor fte halen we druk weg bij de musea en kunnen zij door ontwikkelen.

We hebben de musea (bij gebrek aan financiële middelen) niet kunnen ondersteunen met extra subsidie voor meer fte. We hebben in 2020 wel de musea kunnen ondersteunen met ons noodfonds. Hiermee hebben we compensatie kunnen bieden voor de schade die zij hebben geleden door corona.

We ondersteunen cultuurverenigingen. Zij zijn van groot belang voor de leefbaarheid en kunnen organisatorisch en/of financieel een steun in de rug gebruiken.

In het eerste kwartaal van 2020 hebben wij € 10.000,- aan subsidies toegekend aan culturele verenigingen (met wie wij geen structurele subsidierelatie hebben). De subsidies zijn verleend voor de aanschaf van nieuw materiaal zoals kostuums en decor, de inzet van een dirigent, vernieuwing website, etc.

De cultuurcoördinator geeft een impuls aan culturele evenementen en activiteiten. Dit draagt bij aan de culturele profilering en zichtbaarheid van de gemeente.

Onder leiding van de cultuurcoördinator is het programma voor 75 jaar Leven in Vrijheid en de Gouden Nacht tot stand gekomen. Daarnaast is de culturele UIT-agenda tot stand gebracht. Deze website is gereed, lancering volgt.

We bereiden de bouw voor van de nieuwe MFA van de kernen Abbekerk en Lambertschaag.

De opdracht voor de bouw van een nieuwe MFA in Abbekerk werd door u gewijzigd bij de begroting voor 2021. De opdracht voor nieuwbouw vervalt en wordt vernieuwbouw.

We werken aan de voorbereiding van de bouw van het nieuwe zwembad in Wervershoof.

De raad nam eind 2019 een motie aan over het starten van de aanbesteding. Dit werd voorbereid. Bij de Kadernota werden moties aangenomen over het onderzoeken van alternatieven. De alternatieven zijn aan de raad voorgelegd en bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2021 – 2024 besloot de raad om het bestaande zwembad De Zeehoek in Wervershoof te renoveren voor een termijn van 10 tot 15 jaar.

We zetten sport en bewegen in als preventief middel en leggen verbindingen met beleidsterreinen uit het sociaal domein en ruimtelijke ontwikkeling.

Doordat 2020 een jaar was dat door coronawerkzaamheden werd beheerst, konden sommige taken minder aandacht krijgen. Desondanks is integraal samengewerkt om bewegen en gezondheid te stimuleren. Hierbij zijn inwoners, dorpsraden en verenigingen een belangrijke partner. Er is uitvoering gegeven aan de sport- en cultuurpas.

We stimuleren sportverenigingen om hun bredere maatschappelijke rol in te vullen en hun accommodaties open te stellen voor buurtfuncties.

Vanwege de uitdagingen door corona, zowel binnen onze organisatie als die van de verenigingen, is hier in 2020 geen specifieke aandacht aan besteed.

We evalueren het topsport beleid.

Het beleid is geëvalueerd en er is een voorstel gedaan voor een nieuwe periode. De raad heeft ingestemd met verlenging van het beleid tot en met 2024.

We voeren een nieuwe subsidieregeling in voor het muziekonderwijs.

We hebben de huidige regeling geëvalueerd en een nieuwe regeling ingevoerd in het vierde kwartaal van 2020.

We introduceren een onderwijsproject over erfgoed voor kinderen in het basisonderwijs.

In samenwerking met de Blauwe Schuit heeft de bibliotheek in onze opdracht een erfgoedleerlijn voor het basisonderwijs ontwikkeld. Door corona kon de geplande pilot op 2 scholen niet doorgaan en is de oplevering van de leerlijn opgeschoven.

Het platform Cultuur Medemblik werkt samen op basis van het thema 75 jaar leven in vrijheid.

Het platform Cultuur heeft een programma aan activiteiten samengesteld in het kader van 75 jaar leven in vrijheid. Deze activiteiten konden door corona niet doorgaan.

We leveren een bijdrage aan de totstandkoming van een cultureel regionaal profiel. Dit vloeit voort uit het Pact van Westfriesland.

We hebben in 2020 een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een cultureel regionaal profiel. Ook de culturele instellingen uit onze gemeente hebben een bijdrage geleverd.

Ondersteuning

Iedereen doet naar vermogen mee in onze samenleving.

Voor inwoners die dat nodig hebben, bieden we passende ondersteuning. Hierdoor compenseren we de inwoner daar waar hij dat niet zelf kan.

We leveren passende ondersteuning aan onze inwoners. We hebben te maken met stijgende uitgaven voor WMO en Jeugdzorg en toenemende druk op de organisatie. De wachtlijsten voor inwoners nemen toe. We analyseerden de kosten voor zorg, het (preventie)beleid en de interne inrichting en organisatie en hebben beheersmaatregelen in kaart gebracht voor grip en sturing.

De bekostiging van de Wmo en jeugdhulp wordt op een resultaat-gestuurde manier ingevuld. Daarmee geven we de ingezette transformatie en innovatie vorm. We doen dit samen met de Westfriese gemeenten en gecontracteerde zorgaanbieders.

Samen met de Westfriese gemeenten werken we resultaatgestuurd. Alle zorgtrajecten zijn omgezet naar deze vorm van werken.

Voor iedere inwoner die zorg nodig heeft stellen we een perspectiefplan op. Dit plan maken we samen met de inwoner en de zorgaanbieder.

In 2020 zijn we gestart met het werken met een perspectiefplan. Deze maken we samen en voor iedere inwoner die zorg nodig heeft, samen met de zorgaanbieder. Het perspectiefplan hebben we in 2020 verder vereenvoudigd.

In 2021 zijn we verantwoordelijk voor kwetsbare inwoners uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen. We zetten ons in voor zorg dicht bij huis voor deze inwoners.

In 2020 zijn we regionaal gestart met de uitvoering van het integraal advies doordecentralisatie (Maatschappelijke Opvang en Bescherm Wonen (MOBW) in Westfriesland.

We geven uitvoering aan de Wet verplichte GGZ.

We hebben uitvoering gegeven aan de Wet verplichte GGZ.

Vooruitlopend op landelijke besluitvorming, bereiden wij ons regionaal voor op de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. Hiermee worden wij verantwoordelijk voor de gehele inburgering van onze nieuwkomers.

Hiervoor hebben wij een regionaal beleidskader laten vaststellen door alle 7 gemeenteraden van Westfriesland. Tevens zijn wij in 2020 begonnen met het inkooptraject door middel van het voeren van marktconsultatiegesprekken.

Wij bieden vroegtijdig integrale en toegankelijke ondersteuning voor alle inwoners.

We zetten in op het verminderen van eenzaamheid onder verschillende doelgroepen en het taboe daarover.

Vanwege corona konden fysiek geplande activiteiten veelal helaas niet doorgaan. Gelukkig hebben we evengoed kunnen inzetten op eenzaamheid door middel van online aandacht geven aan het onderwerp en o.a. het organiseren van de week tegen de eenzaamheid. Zie het overzicht uitgevoerde activiteiten sociaal domein 2020 voor een compleet beeld.

We ontwikkelen ons verder als ‘dementievriendelijke gemeente’. We zoeken, naast de maatschappelijke organisaties, ook samenwerking met het bedrijfsleven (winkeliers e.d.). Bijvoorbeeld door het stimuleren van bedrijven om dementievriendelijk te worden.

Vanwege corona hebben we ervoor gekozen om ons niet te richten op het bedrijfsleven dit jaar. Wel hebben we online aandacht gegeven aan het thema dementie en subsidieerden we de Alzheimercafés.

We waarderen onze mantelzorgers. We organiseren onder andere ‘de dag van de mantelzorger’.

We hebben o.a. onze waardering voor mantelzorgers laten blijken middels het Mantelzorgcompliment, hiervan hebben in 2020 zo'n 480 mantelzorgers gebruikgemaakt. De geplande activiteit rond 'de dag van de mantelzorg' kon helaas vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan en is verplaatst. Verder zijn medewerkers van het wijkteam getraind op diverse thema's rondom mantelzorg. Via het Kennisplatform Mantelzorg WF is er een webinar georganiseerd voor mantelzorgers over 'in balans blijven' en is er middels een grote advertentie in de Medemblikker aandacht/waardering geuit richting mantelzorgers (rond 'de dag van de mantelzorg').

We nemen de landelijke doelstelling zoals verwoord in ‘het pact van ouderenzorg en zorg voor jeugd’ mee in onze integrale aanpak.

We hanteren een integrale aanpak.

We helpen inwoners die ondersteuning nodig hebben via studenten van het Wijkleercentrum in Wognum. Inwoners krijgen hulp en studenten doen ervaring op waarmee ze een startkwalificatie krijgen.

In 2020 is het wijkleercentrum ondanks de coronabeperkingen open gebleven.

We bieden financiële ondersteuning aan kinderen uit gezinnen die vallen onder de armoedegrens. We zetten in op het vergroten van de bekendheid en de toegankelijkheid van de minimaregelingen.

We hebben ingezet op de samenwerking met het Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Leergeld. We bieden ondersteuning via de kindregelingen in de bijzondere bijstand. Ook hebben we via de Zomer- en Decemberactie pakketten aan kinderen uit minimagezinnen verstrekt. Onder andere via het project ‘Armoedebestrijding op scholen’ zetten we in op het vergroten van de bekendheid van de verschillende regelingen.

We voeren samen met o.a. woningcorporaties en zorgverzekeraars de regionale pilot Vroeg Eropaf uit. Deze partijen kunnen vroegtijdig signalen met betrekking tot betalingsachterstanden aanleveren. De gemeente gaat dan op huisbezoek.

We hebben in de pilot Vroeg Eropaf proactief gereageerd op de betalingsachterstanden die we van de samenwerkingspartijen ontvangen hebben. Dit is, mede door de coronacrisis, voornamelijk via de telefoon of per brief geweest. We gebruiken de resultaten van de pilot om in te kunnen spelen op de nieuwe wetswijzigingen, waarbij we verplicht zijn te handelen op alle signalen van betalingsachterstanden.

We vertalen het nationaal preventieakkoord lokaal onder meer naar acties op het gebied van het lokaal beleid Alcohol & Drugs en de uitvoering van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Voor Alcohol & Drugs zetten we in op preventieve interventies ter voorkoming van het overmatig gebruik van alcohol en drugs. Hierbij richten we ons op jongeren,  jongvolwassenen en hun ouders. Als JOGG gemeente zetten wij in op activiteiten ter bevordering van een gezonde leefstijl. We doen dit gefaseerd en starten in Wijkteam West. De preventieve activiteiten richten zich op de doelgroep 0-12. Dit is een samenwerking tussen privaat- en publiekrechtelijke partijen. We besteden specifiek aandacht aan het thema ‘water drinken’.

Ondanks de coronapandemie werkten we aan de doelstellingen voor een gezonder Medemblik. We gingen in het kader van JOGG de samenwerking aan tussen diverse private en publieke partners zoals de kinderopvang en de GGD. Daarnaast organiseerden we in september de week voor de Gezonde jeugd. Met specifieke aandacht voor waterdrinken en bewegen. We zochten hierbij de samenwerking met onze afvalcoördinator, onderwijs, bibliotheek en de kinderopvang. Kinderen hebben deze week onder andere aan beweging gedaan en tijdens het bewegen afval opgeruimd, deelgenomen aan dansclinics en aandacht aan leefstijl besteed op het basisonderwijs. Vanuit jeugd, alcohol en drugs lagen de fysieke bijeenkomsten stil door de coronapandemie. Wel organiseerden we regionaal webinars met als thema weerbaarheid en voorlichting drugs en alcohol. In de periode dat de maatregelen het toelieten vonden er diverse voorlichtingsbijeenkomsten over alcohol en drugs plaats op de Dijk in Medemblik.

Thema's

Leefbaarheid

Inwoners hebben toegang tot een ontmoetingsplek in de buurt.

We onderhouden sportaccommodaties en verstrekken subsidies aan dorpshuizen en multifunctionele accommodaties, zodat deze faciliteiten toegankelijk zijn en blijven.

De gemeente heeft subsidies verstrekt aan verenigingen en stichtingen en het onderhoud verzorgd van de accommodaties waarvan zij eigenaar is.

Participatie

Wij geven ruimte aan initiatieven van inwoners, verenigingen, maatschappelijke partners en ondernemers.

Samen met kernraden werken we de opgeleverde kernvisies uit. We maken afspraken over de uitvoering. Nieuwe wensen of maatregelen vanuit de kernen nemen we daarin zoveel mogelijk mee.

Samen met de kernraden van Wognum en Wervershoof spraken we met een integraal team over de wensen in de kernvisies die in 2019 opgesteld zijn. Daarin spraken we af wat mogelijk was en wat niet en koppelden we gedurende het jaar de voortgang over de verschillende onderwerpen zoveel mogelijk terug. Daarnaast waren er voortgangsbijeenkomsten met de 5 kernen die in 2018 hun kernvisie hebben opgeleverd.

We faciliteren 1 kernvisie voor 1 grote kern. En tenminste een kernvisie voor een kern zonder kernraad.

De kern Andijk stelde een kernvisie op. Ondanks corona is dit hen toch gelukt. Vanwege de bijzondere omstandigheden stelden wij de aanbieding van de visie uit. Dorpsraad Opperdoes is formeel opgericht in 2020. Het opstellen van een kernvisie voor dorpsraad Opperdoes is vertraagd door de corona-omstandigheden. Wel organiseerde de dorpsraad een enquête onder de inwoners van Opperdoes, die als basis kan dienen voor de nog op te stellen kernvisie.

De innovatie-agenda van het Sociaal Domein wordt omgevormd naar een ‘living lab’: leren in de praktijk. Samen met inwoners, verenigingen, maatschappelijke partners, ondernemers werken we aan maatschappelijke vraagstukken.

In 2020 hebben we samen met Movisie en opbouw- en jongerenwerk verder vorm gegeven aan onze social living lab. De focus ligt op het direct inzetten van de middelen zo dicht mogelijk bij onze inwoners.

We betrekken onze inwoners bij de ontwikkeling van beleid en plannen. We werken daarbij volgens de kaders van de leidraad burgerparticipatie, onder meer met behulp van E-participatie.

We betrokken onze inwoners bij beleidsontwikkeling en plannen. Dit deden wij veel via het digitale burgerplatform samen.medemblik.nl. Daarnaast organiseerden wij digitale bijeenkomsten bijvoorbeeld over onderwerpen in het kader van duurzaamheid.

We realiseren de nieuwbouw van de MFA in Abbekerk en het zwembad in Wervershoof samen met partijen uit de samenleving.

De planvorming voor beide nieuwbouwprojecten is samen gedaan met de maatschappelijke partners uit de samenleving. De raad koos bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2021 - 2024 voor renovatie van het zwembad in Wervershoof en van het dorpshuis in Abbekerk. De renovatieplannen worden ook samen met de betrokken partijen uit de samenleving opgesteld.

Duurzaamheid

Wij zijn een duurzame gemeente.

We voeren kwaliteits- en duurzaamheidsmaatregelen door in gemeentelijke accommodaties.

Door de verslechterde financiële situatie van de gemeente lukte het niet altijd om verduurzamingsmaatregelen toe te passen. Wel zijn er zonnepanelen gelegd op het dak van de brandweerkazerne in Nibbixwoud.

We komen met maatregelen voor het tegengaan van energiearmoede.

We bereidden een aanvraag voor, voor een Rijkssubsidie waarmee zowel huurders als woningeigenaren energiebesparende maatregelen kunnen treffen. Het betreft kleine besparingsmaatregelen zoals ledverlichting, radiatorfolie, radiatorventilator, thermostaatkranen, leidingisolatie, brievenbusborstels en strips voor naad- en kierdichting. Allemaal maatregelen die bijdragen aan het betere isoleren van de (huur)woning. Wanneer we de subsidie ontvangen gaan we hier volgend jaar mee aan de slag, samen met de woningcorporaties.

We starten een duurzaamheidsproject bij basisscholen. Dit project draagt bij aan bewustwording over duurzaamheid bij kinderen.

Door COVID-19 lukte het niet dit te realiseren. De scholen waren door COVID-19 een tijdlang dicht. Daarna was er te weinig tijd om dit voor te bereiden voor het schooljaar 2020-2021. Inmiddels legden we contact met het Mak Blokweer. We gaan in overleg om te kijken of we een schooldag van de duurzaamheid volgend schooljaar kunnen aanbieden aan onze basisscholen.

Bij de nieuwbouwprojecten in Abbekerk (MFA) en Wervershoof (zwembad) streven we naar zo duurzaam mogelijke bouw en installaties.

Duurzaamheid was een belangrijk onderdeel van de voorbereiding van de nieuwbouwplannen. De raad koos bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 bij beide projecten voor renovatie in plaats van nieuwbouw. Voor de renovatieplannen wordt ook gekeken naar mogelijkheden om duurzaamheid toe te passen.

Samenwerking

Wij werken samen met partners om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken.

We werken aan een lokaal sportakkoord met maatschappelijke partners, bedrijven, zorg- en sportaanbieders.

Het lokaal sportakkoord heeft vorm gekregen en is aan de VSG aangeboden. Er zijn verschillende sport- en beweeginitiatieven die op basis van dit sportakkoord een financiële impuls krijgen vanuit de uitvoeringsgelden van het Rijk.

Samen met de GGD werkt de gemeente aan de gezondheidsbevordering van onze inwoners. We zetten o.a. in op opvoedondersteuning in het wijkteam en bij het consultatiebureau.

Zowel de JGZ als de OGGZ neemt deel aan de Wijkteams in onze gemeente. Daarnaast zoeken we met de GGD de samenwerking op als het gaat om JOGG, In Control of Alcohol & Drugs en de nieuwe omgevingswet.

Met partners uit het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en vertegenwoordigers van zorgcliënten werken we de ambities uit het Pact van Westfriesland 7.1 uit in concrete acties.

Het uitvoeringsplan Pact van Westfriesland (UVP) is in de 2e helft van 2020 door alle raden vastgesteld. Het Regioteam is onder aansturing van een Stuurgroep Pact aan de slag gegaan om samen met alle collega's in de regio hieraan uitvoering te geven. Dit doen zij samen met de partners uit het bedrijfsleven, het maatschappelijke middenveld en onderwijs- en zorginstellingen. In dit UVP zijn ongeveer 30 projecten benoemd.

Met WerkSaam blijven we werken aan projecten om verschillende doelgroepen te begeleiden naar werk. We zetten onder meer in op handhaving bij uitkeringen, relaties met werkgevers en preventie waarbij we willen voorkomen dat mensen afhankelijk worden van de bijstand. Ook maken we eigen keuzes vanuit het beschikbare re-integratiebudget (couleur locale).

We hebben met WerkSaam gewerkt aan de doelstelling om mensen te laten participeren, zo hebben we een raadsvoorstel gemaakt voor het creëren van additionele plekken beschut werk. Ook hebben we extra ingezet op statushouders 45 plussers en een inventarisatie van de zorgcliënten. Daarnaast heeft WerkSaam namens de gemeente de TOZO uitgevoerd.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53