Paragrafen

Verbonden partijen

1    Totaaloverzicht

Dit overzicht geeft het bestuurlijke en financiële belang weer van de gemeente in de verbonden partijen. Ook geeft het een totaaloverzicht van de gemeentelijke bijdragen in de verbonden partijen.

Bedragen * € 1.000,-

Programma

Verbonden partij

Belang

Eigen vermogen
31-12-2020

Vreemd vermogen
31-12-2020

Resultaat
2020

Bijdrage
2020

1,2,3

OBS

Centrumgemeente (Hoorn)

n.v.t.

n.v.t.

98

134

1

Westfries Archief

Vertegenwoordiging in het AB

403

340

-

357

1

DeSom

Vertegenwoordiging in het AB

1.312

2.369

1.049

2.219

2

GGD

Vertegenwoordiging in het AB

1.877

16.875

221

1.729

2

WerkSaam

Vertegenwoordiging in het AB

7.762

21.850

349

1.578

3

Veiligheidsregio

Vertegenwoordiging in het AB

8.228

48.257

3.425

2.864

3

Omgevingsdienst NHN

Vertegenwoordiging in het AB

5.766

9.443

2.797

1.367

3

CAW

Vertegenwoordiging in het AB

49

2.930

-118

-

3

RSW

Vertegenwoordiging in het AB

1.943

1.867

5

252

3

Archeologie West-Friesland

Centrumgemeente (Hoorn)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

47

Subtotaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen

10.547

1

BNG

Aandeelhouder
(0,025%)

4.364.000

155.997.000

221.000

-

3

ONHN*

Aandeelhouder
(3,54%)

877

2.133

-212

137

3

Stadshavens

Aandeelhouder
(100%)

426

843

27

-

3

Alliander

Aandeelhouder
(0,209%)

4.328.000

5.094.000

224.000

-

Subtotaal bijdragen vennootschappen en coöperaties

137

* Betreffen de jaarcijfers 2019. Ten tijde van het opstellen van de jaarstukken waren de jaarcijfers 2020 nog niet vastgesteld.

2    Risico's

Dit overzicht laat de risico’s zien die niet zijn gedekt in de begrotingen van de verbonden partijen. Deze risico’s hebben we meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. We verwijzen u verder naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Programma

Verbonden partij

Risico's

Risico gemeente Medemblik

3

CAW

Garantstelling HVC

15.000

Totale bijdragen verbonden partijen

15.000

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53